مدرسه مجازی حکیم به منظور تداوم آموزش دانش آموزان به صورت الکترونیکی توسط مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه حکیم سبزواری راه اندازی شده است.